Általános Szerződési FeltételekA szerződés tárgya

A szolgáltatás, mellyel Megrendelő a szerződés keretében 
megbízza Vállalkozót. Vállalkozó a szerződés keretében vállalja 
a meghatározott szolgáltatás teljes körű elvégzését.
A szerződés 
tárgyát képező munkák körében elvégzendő feladatok részletezését 
és feltételeit mellékletben részletezik.


Jogok és kötelezettségek

Vállalkozó:
  • Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat rendszeresen, megfelelő minőségben és határidőre teljesíti.
  • Vállalkozó vállalja, hogy közreműködői betartják a teljesítés helyszínén elvárható viselkedési normákat, továbbá csak olyan személyeket alkalmaz a teljesítés során, akiknek megbízhatóságát erkölcsi bizonyítvány beszereztetésével ellenőrizte.
  • Vállalkozó és közreműködői vállalják, hogy feladatai ellátása során tudomására jutott információkat, üzleti titokként kezeli és harmadik félnek nem adja át.
  • Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal. Mindennemű káresetről, rongálásról a Megrendelő a Vállalkozónak 2 munkanapon belül írásban értesítést küld.
Megrendelő:
  • Megrendelő kötelezettséget vállal Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének elfogadására, és a vonatkozó ellenérték megfizetésére.
  • Megrendelő, amennyiben a megállapodás annak megfelelően történt, a szerződés időtartama alatt biztosítja a feladatok ellátáshoz szükséges anyagokat és eszközöket, pótlásukról folyamatosan gondoskodik.
  • Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt köteles Vállalkozónak átadni minden dokumentumot (házirend, tűzvédelmi utasítás stb.), kulcsot, továbbá egyéb információt, amely a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.
  • Megrendelő nem érvényesíti kárát Vállalkozóval szemben azokban az esetekben, melyek a Megrendelő hiányosságából fakadnak, és amelyeket Megrendelő dolgozói okoznak.

A szerződés hatálya, érvényessége

A szerződés annak aláírásával lép életbe és kölcsönösen megállapodott, illetve a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges időre szól.
A szolgáltatás teljesítése

Vállalkozó feladatait a szerződésben rögzített adatok alapján 
végzi a megrendelővel egyeztetett időpontban. 
A szolgáltatás teljesítésének helye a szerződésben illetve 
mellékletben rögzített objektum. A szolgáltatás teljesítésének 
kezdő időpontja és gyakorisága felek kölcsönös 
megállapodása alapján a szerződésben illetve mellékletben 
rögzített időpont és gyakoriság. Felek kötelesek 
egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 
körülményről, mely a szerződésszerű teljesítést 
akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. 
Ha a teljesítés olyan 
okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, 
és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében 
vagy érdekkörén kívül merült fel, a vállalkozót az elvégzett 
munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.


A szerződés módosítása, megszűnése

A szerződés kizárólag Felek kölcsönös akaratából 
írásban módosítható. Bármelyik félnek jogában áll azt egy 
hónapos felmondási idővel, írásban felmondani. Felek 
a felmondási idő alatt a szerződésben foglalt 
kötelezettségeiket teljesíteni tartoznak, azaz Vállalkozó köteles 
a tevékenység végzésére a Megrendelő pedig a vállalkozói 
díj megfizetésére. A szerződés megszűnésének napjával 
pedig felek egymással elszámolni tartoznak. 
Valamely fél 
súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a másik 
fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett 
felmondó nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.


A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

A vállalkozót a szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzéséért, szintén a szerződésben rögzített díj illeti meg.
A szolgáltatás árai kölcsönös megállapodás alapján 
tartalmazzák, vagy nem tartalmazzák (különös tekintettel 
az épülettakarításra) az anyagok költségeit.
A vállalási díj kiegyenlítése Vállalkozó részére az általa 
kiállított számla ellenében készpénzben vagy átutalás útján 
történik.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó 15 napig 
nem számol fel késedelmi kamatot, ezt követően azonban 
a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot számít fel.


Vegyes rendelkezések

Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen 
együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és 
körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul 
értesítik egymást.
Jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók.